องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

 

  ชื่อ + นายบุญทัน  ศรีมุงคุณ
  ตำแหน่ง +
นายกองค์การบริหารสวนตำบลโคกสะอาด

  โทรศัพท์ + 085-6820756
  อีเมล์ + admin@khoksaad.go.th
 

  ชื่อ +   นายจรัส   สงวนรัตน์
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 043-840884 ต่อ 20
  อีเมล์ + admin@khoksaad.go.th
 

  ชื่อ + นายประเทือง  นาถมทอง
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 043-840884 ต่อ 15
  อีเมล์ + admin@khoksaad.go.th

 
  ชื่อ + นายบุญส่ง  นาสมสร้อย
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 043-840884 ต่อ 13
  อีเมล์ + admin@khoksaad.go.th
 
  ชื่อ + นางบุญญา  นาถมทอง
  ตำแหน่ง + รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 043-840884 ต่อ 15
  อีเมล์ + admin@khoksaad.go.th
 

  ชื่อ + นายนิเวศน์ เชื้ออุ่น
  ตำแหน่ง + นายช่างโยธา ชำนาญงาน
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 043-840884
  อีเมล์ + admin@khoksaad.go.th
 

  ชื่อ + นางมาลิสา  กล้าขยัน
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
  โทรศัพท์ + 043-840884 ต่อ 18
  อีเมล์ + admin@khoksaad.go.th