องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
 


กิจกรรมโครงการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และจิตใจกลุ่มผู้สูงวัยฝ่ายพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ัดทำโครงการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และิตใจกลุมผู้สูงวัย โดยมีวัถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงวัยได้รับความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพของตนเอง พร้อมทั้งเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพใจกลุ่มผู้สูงวัย และยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุ

2021-09-03
2021-08-27
2021-08-27
2021-08-24
2021-07-27
2020-12-17
2020-11-13
2020-10-11
2020-07-15
2020-06-18