องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
 


กิจกรรมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"หลุมพึ่งพิง"


กศน.ตำบลโคกสะอาดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้จัดกิจกรรมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"หลุมพึ่งพิง" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
2021-09-03
2021-08-27
2021-08-27
2021-08-24
2021-07-27
2020-12-17
2020-11-13
2020-10-11
2020-07-15
2020-06-18