องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
 


โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับพนักงาน และลูกจ้าง


วันพุธ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับพนักงาน และลูกจ้าง

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเอง และเพื่อให้องค์กรมีบุคลากรที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2024-05-03
2024-05-01
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-21
2024-03-21
2024-03-20
2024-03-13
2024-03-12
2024-03-11