องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
 


ประชาคมบ้านน้อย หมู่ที่ ๗


วันพุธ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ได้ออกประชาคมบ้านน้อย หมู่ที่ ๗ ในการจัดโครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยการให้ประชาชนระดมความรู้

ความคิดเห็น นำข้อสรุปที่ได้จากกิจกรรมสารธารณะ

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2024-05-03
2024-05-01
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-21
2024-03-21
2024-03-20
2024-03-13
2024-03-12
2024-03-11