องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
 


ประชาคมบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๔ และบ้านหนองมะทอ หมู่ที่ ๘


วันอังคาร ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ได้ออกประชาคมบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๔ และบ้านหนองมะทอ หมู่ที่ ๘

ในการจัดโครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยการให้ประชาชนระดมความรู้ ความคิดเห็น

นำข้อสรุปที่ได้จากกิจกรรมสารธารณะ

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2024-05-03
2024-05-01
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-21
2024-03-21
2024-03-20
2024-03-13
2024-03-12
2024-03-11