องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
 


นายอำเภอพบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๗ หมู่ที่ ๒,๓,๔,๘,๙,๑๑


วันจันทร์ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ อำเภอฆ้องชัย ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่

และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้จัดกิจกรรม "นายอำเภอพบประชาชน" ประจำปี ๒๕๖๗

เพื่อลงพื้นที่พบปะประชาชน ประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ให้ประชาชนรับรู้

รับทราบ และมีส่วนร่วมในโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ของอำเภอฆ้องชัย

รวมถึงการรับฟังปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

อีกทั้งเป็นการยกระดับการให้บริการแบบเชิงรุกของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๔ วัดโพธิ์ศรีบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๑

และศาลาประชาคมบ้านสะอาด หมู่ที่ ๒

2024-04-01
2024-03-21
2024-03-21
2024-03-20
2024-03-13
2024-03-12
2024-03-11
2024-03-08
2024-03-07
2024-03-06