องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
 


โครงการ อบต.พบประชาชน บ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ ๕,๑๐,๑๒


วันพุธ ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ได้จัดทำโครงการ อบต.พบประชาชนขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร

ของทางราชการร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการต่างๆ

ของประชาชนในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการเสนอนโยบายแนวทางการพัฒนา

และรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาให้กับประชาชนได้รับทราบ

นอกจากนี้ยังได้นำเจ้าหน้าที่ออกให้คำแนะนำบริการประชาชนถึงพื้นที่ทั้ง ๓ หมู่

ได้แก่ หมู่ ๕,๑๐,๑๒ ณ วัดโพธิ์ศรีบ้านโคกประสิทธิ์

2024-01-22
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-18
2024-01-13
2024-01-08
2023-12-29
2023-12-29
2023-12-29
2023-12-29