องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 


ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

    รายละเอียดข่าว

เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

 

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์

3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

4. มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการส่ิงปฎิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม

6. เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ

7. เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

 

กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครรักษ์โลกระดับท้องถิ่น เป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล.

เอกสารประกอบการสมัคร

1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

หมายเหตุ : สำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย

 

หากท่านใดสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครฯ

 

ได้ที่ งานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.คำสะอาด โทร. 042-707258 

     เอกสารประกอบ ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2561