องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียน
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

ติดต่อ - สอบถาม
 
 

  ชื่อ + นายวิจิตร  มูลเอก
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 043-840884 ต่อ 23
  อีเมล์ + admin@khoksaad.go.th
 

  ชื่อ +   นายจรัส   สงวนรัตน์
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 043-840884 ต่อ 20
  อีเมล์ + admin@khoksaad.go.th
 

  ชื่อ + นายประเทือง  นาถมทอง
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 043-840884 ต่อ 15
  อีเมล์ + admin@khoksaad.go.th

 
  ชื่อ + นายบุญส่ง  นาสมสร้อย
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 043-840884 ต่อ 13
  อีเมล์ + admin@khoksaad.go.th
 
  ชื่อ + นางนันทยา   เวียงปฏิ
  ตำแหน่ง + รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 043-840884 ต่อ 15
  อีเมล์ + admin@khoksaad.go.th
 

  ชื่อ + นายวีระพัฒน์  สมบัติโพธิ์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 043-840884
  อีเมล์ + admin@khoksaad.go.th
 

  ชื่อ + นางมาลิสา  กล้าขยัน
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
  โทรศัพท์ + 043-840884 ต่อ 18
  อีเมล์ + admin@khoksaad.go.th