องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียน
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

 

เกษตรก้าวหน้า     การศึกษาเป็นเลิศ      เชิดชูคุณธรรม   

นำคุณภาพชีวิต      เศรษฐกิจพอเพียง

                     คือวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัยจังหวัดกาฬสินธุ์และอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอฆ้องชัย ห่างจากอำเภอฆ้องชัยประมาณ 10 กิโลเมตรและอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ 30 กิโลเมตร ปัจจุบันมี นายวิจิตร  มูลเอกดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดตั้งแต่ปี พ.ศ.2556