องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียน
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบล
 

-ว่าง-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
                                              

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


ฝ่ายบริหารงานบุคคล  
 
 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 


นายไพวัลย์ มาทา นางวิจิตรา   ลาดหนองขุ่น
นางสาวกุสุมาลย์  ศิริโม้  นางสาวเกษร  นาถมทอง
ครู ชำนาญการ ครู ชำนาญการ ครู ชำนาญการ
ครู ชำนาญการ

นางละมุล ลาสิมมา นางสาวเรือนแก้ว   วรแสน
นางสาวณัฎฐณิชา  ภายโต  นางสาวสุภัค  คันธสม
ครู ชำนาญการ ครู ชำนาญการ ครู ชำนาญการ
ครู ชำนาญการ

นางวาสนา กุเวสา นางสาวสาวิณี   วังคีรี
นางสาวกนกวรรณ  กั๊วสิทธิ์  นายมนตรี  ภูจำปา
ครู ชำนาญการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ครู ชำนาญการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางนลพรรณ   ภูหงษ์ทอง

นางสรัญญา  สมรูป
ครูู ชำนาญการ

ครู ชำนาญการ


นายณรงค์   ผิวผัน

นางสาวพรวิภา  ปราณีสร
ภารโรง

ครู ชำนาญการ

 นางสาวลำดวน  นาทันริ


ครู ชำนาญการ