องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียน
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สาสน์จากนายก อบต.
 

สารจากนายก อบต.

 กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลโคกสะอาดทุกท่าน หลังจากที่กระผมได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องตำบลโคกสะอาด ให้เข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จนถึงขณะนี้ก็นับเวลาได้ประมาณ  7  ปีเศษ

 ในระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมานั้น กระผมและทีมงานพยายามพัฒนางานในหลาย ๆ ด้าน ให้เป็นไปตามแนวนโยบาย และ ความต้องการของพี่น้องชาวตำบลโคกสะอาด เช่น การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาสังคมและการสงเคราะห์ การพัฒนาหน่วยกู้ชีพ ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ด้านการเมือง การบริหาร ด้านโครงสร้างการให้บริการแก่พี่น้องประชาชน ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 การทำงานในระยะเวลาที่ผ่านมา มีบ้างที่ยังไม่สามารถบรรลุผลตามที่หวังไว้เท่าที่ควร กระผมและทีมงานก็ได้ร่วมกันหาทางออกเพื่อให้การดำเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ นโยบายที่ได้ประกาศไว้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลโคกสะอาดจะให้ความร่วมมือและไว้วางใจในการปฏิบัติงาน เพื่อร่วมพัฒนาตำบลโคกสะอาดให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ ตามคำขวัญของตำบลโคกสะอาดที่ว่า

 

เกษตรก้าวหน้า      การศึกษาเป็นเลิศ    เชิดชูคุณธรรม

นำคุณภาพชีวิต           เศรษฐกิจพอเพียง “

          เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บ้านเมืองสวยงาม ปัญหาสังคมลดลง อยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุข เด็กและเยาวชนมีการศึกษาที่ดี  และ เอื้ออาทรต่อกัน

 

 

นายวิจิตร  มูลเอก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด